funkcia odborný asistent
vyučované predmety Základy ekonómie
Všeobecná ekonomická teória
Mikroekonómia
oblasti výskumu spoločensky zodpovedné podnikanie
multilaterálne vzťahy ekonomických subjektov
trhová difúzia produktov