Katedra makro a mikroekonomiky FRI zabezpečuje výučbu a výskum ekonomických vedných disciplín v rozsahu umožňujúcom definovanie podmienok a požiadaviek na analýzu a projektovanie informačných systémov a ich účinnú aplikáciu a využívanie v manažmente hospodárskych subjektov.

Vzdelávanie
V rámci vzdelávania katedra participuje v zmysle profilu absolventa v nasledujúcich študijných programoch:

  • Informatika
  • Manažment
  • Počítačové inžinierstvo
  • Informačné systémy

Katedra kontinuálne zvyšuje kvalitu obsahovej a procesnej stránky vzdelávania. Obsah je aktualizovaný v súlade so spoločensko-ekonomickými trendmi a vedeckými ekonomickými poznatkami, ktoré sú transformované do vlastných študijných materiálov. Okrem tradičných metód členovia katedry uplatňujú moderné metódy: participatívne, projektové vyučovanie, počítačové simulácie. Ambíciou je zvyšovanie odbornej úrovne absolventov, s cieľom uspokojiť dopyt domácich a medzinárodných špičkových technologických firiem po kreatívnej a kvalifikovanej pracovnej sile schopnej rýchlej adaptácie na potreby praxe.
Katedra sa flexibilne prispôsobí požiadavkám zahraničných študentov absolvovať vybrané predmety v cudzom jazyku.

Výskum
Vedecká a výskumná činnosť katedry je v kontexte s medzinárodným ekonomickým vývojom orientovaná na riešenie problému zabezpečenia efektívneho využívania výrobných vstupov na úrovni makro, mikroekonomickej i regionálnej, s aplikáciou metód strojového učenia v modelovaní a prognózovaní ekonomických a finančných dát. Na základný smer nadväzuje rozvíjanie teórie genézy znalostí z podnikových údajov novými metódami založenými na počítačových inteligentných technológiách s cieľom zachovania rastového potenciálu a výkonnosti podniku.

Publikačná činnosť
Okrem tvorby vysokoškolských učebníc a skrípt, sú na katedre vytvárané ako výsledok výskumnej činnosti monografie, vedecké príspevky do domácich a zahraničných časopisov a na konferencie.

Medzinárodná spolupráca
Skúsenosti a poznatky zo vzdelávacej a výskumnej činnosti katedry sú konfrontované  na medzinárodnej platforme prostredníctvom spolupráce so zahraničnými inštitúciami, účasťou na konferenciách a v kontexte spoločných projektov.