V školskom roku 2016/2017 Katedra makro a mikroekonomiky vypisuje nasledovné témy záverečných prác:

Št.odbor stupeň štúdia názov témy vedúci práce
 Manažment  Bc.  Zásobovanie v podniku doc. Ďurišová
 Manažment  Bc.  Odmeňovanie zamestnancov a jeho vplyv na produktivitu práce v podniku doc. Ďurišová
 Manažment  Bc.  Daňové zaťaženie podnikateľského subjektu v SR Ing. Holková
 Manažment  Bc.  Analýza účtovnej závierky vybraného podniku pre potreby jeho
efektívneho riadenia
doc. Jacková
 Manažment  Bc.  Analýza účtovnej závierky vybraného podniku pre potreby jeho
efektívneho riadenia
doc. Jacková
 Manažment  Bc.  Zvyšovanie hodnoty ľudského kapitálu formou vzdelávania
vo vybranom podniku
doc. Kucharčíková
 Manažment  Bc.  Možnosti zvyšovania regionálnej ekonomickej výkonnosti doc. Kucharčíková
 Manažment  Bc.  Stanovenie najvýhodnejšej polohy pre umiestnenie prevádzky
kaderníckeho salóna
Ing. Falát
 Manažment  Bc.  Lineárna regresia ako podpora manažérskeho rozhodovania v podniku Ing. Falát
 Manažment  Bc.  Využitie nástrojov biznis analytiky v manažérskom rozhodovaní Ing. Falát
 informatika  Bc.  Predikcia rizika srdcového infarktu s využitím logistickej regresie Ing. Falát
 informatika  Bc.  Pre-diagnostika cukrovky s využitím štatistického učenia Ing. Falát
 informatika  Bc.  Predikcia výskytu rakoviny u pacientov v jazyku R Ing. Falát
 informatika  Bc.  Prognózovanie akcií na burze pomocou umelej neurónovej siete Ing. Falát
 informatika  Bc.  Prognózovanie menového kurzu EUR/USD Ing. Falát
 Manažment  Bc.  Otvorený softvér, nástroj podpory manažérskych rozhodnutí Ing. Pančíková
 Manažment  Bc.  Vplyv voľnočasových aktivít na študijné výsledky študenta
vybraného študijného odboru
Ing. Staníková
 Manažment  Bc.  Analýza trhu práce z hľadiska zamestnateľnosti absolventov univerzít (VŠ) Ing. Staníková
 Manažment  Bc.  Faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodnutia zákazníkov v doprave Ing. Staníková
 Manažment  Bc.  Analýza finančno-ekonomických ukazovateľov vo vybranom podniku Ing. Tokarčíková
 Manažment  Bc.  Návrh používateľského rozhrania pre plánovací a diagnostický expertný systém Ing. Zábovská
 IM  Ing.  Softvérová aplikácia finančného plánovania v podniku doc. Ďurišová
 IM  Ing.  Finančné plánovanie vo výrobnom podniku doc. Ďurišová
 IM  Ing.  Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku doc. Ďurišová
 IM  Ing.  Využitie výsledkov manažérskeho účtovníctva vo finančnom riadení podniku doc. Jacková
 IM  Ing.  Hodnotenie efektívnosti podnikových investícií Ing. Kozubíková
 IM  Ing.  Model investičného rozhodovania v MSP Ing. Kozubíková
 IM  Ing.  Metódy hodnotenia efektívnosti investícií a ich aplikácia
v podmienkach xy odvetvia
Ing. Kozubíková
 IS  Ing.  Prognózovanie finančných dát s využitím doprednej umelej neurónovej siete Ing. Falát
 IS  Ing.  Využitie umelých neurónových sietí pri diagnostikovaní chorob Ing. Falát
 IM  Ing.  Vplyv vzdelania na výkonnosť ekonomiky Ing. Falát
 IM  Ing.  Využitie ekonometrických modelov pri predikcii makroekonomického vývoja SR Ing. Falát
 IM  Ing.  Analytické nástroje ako nástroj podpory rozhodovania v podniku Ing. Falát
 IM  Ing.  Návrh metodiky investovania podniku s využitím ARCH modelov Ing. Falát
 IM  Ing.  Rozhodovacie stromy ako podpora rozhodovania v podniku Ing. Falát
 IM  Ing.  Strojové učenie ako nástroj manažmentu verejných financií Ing. Falát
 IM  Ing.  Využitie analytiky ako konkurenčnej výhody v športovom manažmente Ing. Falát
 IM  Ing.  Efektívnosť pri vo vybraných regiónoch SR doc. Kucharčíková
 IM  Ing.  Zvýšenie efektívnosti uplatňovania nástrojov APTP pri podpore
zamestnávania absolventov SŠ a VŠ
doc. Kucharčíková
 IM  Ing.  Zvýšenie efektívnosti uplatňovania nástrojov APTP pri podpore
zamestnávania osob so zdravotným postihnutím
doc. Kucharčíková
 IM  Ing.  Zvýšenie efektívnosti uplatňovania nástrojov APTP pri podpore
zamestnávania osob v produktívnom veku
doc. Kucharčíková
 IM  Ing.  Efektívnosť uplatňovania nástrojov APTP v okrese Žilina doc. Kucharčíková
 IM  Ing.  Efektívnosť uplatňovania nástrojov APTP vo vybraných okresoch Oravy doc. Kucharčíková
 IM  Ing.  Zvyšovanie efektívnosti investícií do ľudského kapitálu vo vybranom podniku doc. Kucharčíková
 IM  Ing.  Návrh činnosti podniku v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania Ing. Tokarčíková
 IM  Ing.  Adaptácia nového produktu/služby na IKT trhu Ing. Tokarčíková
 IM  Ing.  Aplikácia metódy podporných vektrovo v modelovaní ekonomických dát Ing. Pančíková
 IM  Ing.  Predikčné modelovanie ako nástroj zvyšovania efektívnosti
vo vybranej dopravnej spoločnosti
Ing. Pančíková
 IM  Ing.  Ekonometrické predikcie ako nástroj zvyšovania efektívnosti
vo vybranom podniku
Ing. Pančíková
 IM  Ing.  Prognózovanie prostredníctvom vybraných modelov regresnej
analýzy a strojového učenia
Ing. Pančíková
 IM  Ing.  Podpora zamestnanosti s využitím flexibilných foriem zamestnávania Ing. Staníková
 IM  Ing.  Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich zamestnávateľov pri výbere
potenciálnych zamestnancov vo vybranom odbore
Ing. Staníková