Predmety zabezpečované katedrou sú v širšom slova zmysle orientované na ekonomickú teóriu, transformačný proces podniku, širšie okolie podniku a ďalšia skupina predmetov je zameraná na uplatňovanie matematicko-štatistického aparátu pre prognózovanie makro i mikroekonomického vývoja ekonometrickými metódami a soft computingovými technológiami. V hlbšom zábere sa orientuje na financie, bankovníctvo, dane a rozpočet, modelovanie a predikciu ekonomických procesov a veličín na mikro a makro úrovni pomocou ekonometrických metód a prostriedkami umelej inteligencie. Finančné účtovníctvo, financie a manažérske účtovníctvo poskytujú ucelený pohľad do problematiky podnikového hospodárstva.

kmme2

Katedra zabezpečuje a garantuje povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety pre bakalárske študijné programy Informatika, Manažment a Počítačové inžinierstvo a pre inžinierske študijné programy Informačné systémy a Manažment. Počas existencie katedry sa jej pracovníci podieľali na príprave študijného odboru Informačné a riadiace systémy a študijného programu Hospodárska informatika.
Výučba katedry má ťažisko na FRI ŽU v Žiline a na detašovanom pracovisku v Prievidzi, do roku 2007 aj v Ružomberku. Okrem výučby v dennom štúdiu vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnych kurzoch i v doktorandskom štúdiu. O kvalite a úspešnosti prác svedčí napríklad 3. miesto v celoslovenskej súťaži diplomových prác orientovaných na podporu rozvoja miest, obcí a regiónov Slovenska, ktoré získala študentka FRI a bývalá interná doktorandka katedry, Lucia Tulejová.
Katedra kontinuálne zvyšuje kvalitu obsahovej a procesnej stránky vzdelávania. Obsah je aktualizovaný v súlade so spoločensko-ekonomickými trendmi a vedeckými ekonomickými poznatkami, ktoré sú transformované do vlastných študijných materiálov. Okrem tradičných metód členovia katedry uplatňujú moderné metódy: participatívne, projektové vyučovanie, počítačové simulácie. Ambíciou je zvyšovanie odbornej úrovne absolventov, s cieľom uspokojiť dopyt domácich a medzinárodných špičkových technologických firiem po kreatívnej a kvalifikovanej pracovnej sile schopnej rýchlej adaptácie na potreby praxe.

Zabezpečované predmety – v minulosti i v súčasnosti

Základy ekonomickej teórie poskytujú  študentom kľúčovú ekonomickú terminológiu, pomáhajú pochopiť základné vzťahy, súvislosti a princípy vzájomného pôsobenia ekonomických javov, procesov a subjektov v ekonomickom systéme. Po absolvovaní predmetu Mikroekonómia študenti získajú poznatky dôležité pre analýzu a tvorbu modelov trhových procesov, ktoré vytvárajú konajúci ekonomickí aktéri v reálnom hospodárskom systéme. Predmet Právo 1 umožňuje pochopenie významu práva a jeho miesto v živote človeka a spoločnosti, vysvetliť základné právne pojmy a kategórie, posilniť právne vedomie v oblasti verejného a súkromného práva, získať teoretické a praktické vedomosti o základných inštitútoch práva s aplikáciou na ústavné práva a základné normy súkromného práva, najmä občianskoprávne a pracovné zákonodarstvo. Podnikové hospodárstvo poskytuje študentom informácie pre získavanie vedomosti o založení, vzniku, raste, stabilizácií, zrušení a zániku podniku v trhovom hospodárstve, javoch a procesoch prebiehajúcich v podniku.  Umožňuje im pochopiť  východiskové princípy podnikového hospodárstva  na základe efektívneho využívania podnikových výrobných faktorov. Finančné účtovníctvo oboznamuje  študentov s miestom a úlohou účtovníctva ako informačného systému riadenia podniku. Predmet Podnikové financie poskytuje študentom pohľad na primárne  princípy podnikových financií v nadväznosti na finančný trh a bankovníctvo, získavanie zdrojov a ich efektívnu alokáciu. Manažérske účtovníctvo oboznamuje študentov so základnými úlohami manažérskeho účtovníctva vo vzťahu k finančnému účtovníctvu a vo vzťahu k riadeniu a rozhodovaniu v podniku. Ekonometria naučí základom ekonometrického modelovania hospodárskych procesov na úrovni mikroekonómie a makroekonómie, využitie modelov pre ekonomickú simuláciu a prognostiku.