• konzultácie a poradenská činnosť v oblasti vedenia účtovníctva podnikateľských subjektov, finančného plánovania a posúdenia finančnej situácie podnikateľských subjektov, vzdelávacia činnosť v oblasti ekonomickej a finančnej gramotnosti,
  • konzultácie k oblastiam štatistiky, analytiky, prognostiky, ekonometrie,
  • konzultácie k práci v štatistických programoch, vzdelávanie vo vybraných oblastiach modelovania v týchto prostrediach,
  • komplexné spracovanie, štatistická analýza a vyhodnocovanie dát, tvorba pokročilých ekonometrických a analytických modelov, predikcie vybraných dát na základe pokročilých štatistických modelov a metód strojového učenia, spracovanie vo vybranom štatistickom prostredí (SPSS Statistics, R, Gretl, Statgraphics, …), a to ako samostatné riešenie alebo v spolupráci s podnikateľským subjektom, na základe požiadavky,
  • expertná činnosť v oblasti optimalizácie podnikových procesov, realizácia, implementácia a štatistické a ekonomické vyhodnotenie dotazníkového prieskumu s cieľom zlepšenia podnikových procesov, resp. za účelom implementácie nových prvkov do podniku,
  • využitie výsledkov výskumu efektívnosti daňového systému SR a aplikácia získaných poznatkov pri daňovej optimalizácii konkrétneho daňového subjektu,
  • analýza existujúceho daňového bremena, určenie daňovej stratégie, vypracovanie daňového plánu a cieľom znížiť existujúce daňové bremeno,
  • analýza efektívnosti a návrh metrík využívania ľudského kapitálu v podniku,
  • identifikácia a analýza vzdelávacích a iných potrieb v podniku, návrh vzdelávacích programov v podniku.