Výskumná činnosť katedry je v súlade s medzinárodným ekonomickým vývojom orientovaná na riešenie problému zabezpečenia efektívneho využívania výrobných vstupov na úrovni makro, mikroekonomickej i regionálnej so zameraním na zvyšovanie hodnoty podniku, s aplikáciou štatistických metód a metód strojového učenia v modelovaní a prognózovaní ekonomických a finančných dát. Na tento základný výskumný smer katedry ďalej nadväzuje

  • rozvíjanie teórie genézy znalostí z podnikových údajov novými metódami založenými na inteligentných soft-computingových technikách s cieľom zachovania rastového potenciálu a výkonnosti podniku
  • výskum v oblasti ľudského kapitálu, podnikového vzdelávania, ekonomického rastu, nezamestnanosti, dlhodobého rastového potenciálu a výkonnosti podniku.
  • výskum v oblasti predikčnej analytiky s využitím strojového učenia
  • výskum v oblasti efektívneho riadenia dlhu štátu s využitím teórie makroekonomických výnosových kriviek

 

V rámci výskumnej činnosti katedry sa jej členovia podieľajú na riešení výskumných problémov, ktoré sú späté s nasledovnými grantovými úlohami:

typ grantu realizácia názov výskumného projektu zodpovedný riešiteľ
VEGA 1/0942/14 2014 – 2016 Dynamické modelovanie a soft techniky
v predikcii ekonomických veličín
Pančíková, L.
VEGA 1/0421/13 2013 – 2015 Atribút efektívnosti a ľudský kapitál Kucharčíková, A.
VEGA 1/0526/13 2013 – 2015 Modelovanie multilaterálnych vzťahov
ekonomických subjektov a zvyšovanie kvality
ich rozhodovacích procesov s podporou IKT
Tokarčíková, E.
VEGA 1/0667/10 2010 – 2012 Soft techniky v modelovaní a predikcii
ekonomických a finančných časových radov
Pančíková, L.
VEGA 1/0149/09 2009 – 2011 Tvorba flexibilného systému determinujúceho
rast hodnoty podniku vychádzajúc z rozboru
relevantných atribútov pri použití klasických
a moderných prístupov a metód
VEGA 1/0495/08 2008 – 2010 Návrh systému nových prístupov a metód pre posudzovanie
efektívnosti exploatácie a optimálne kombinácie výrobných
vstupov s uplatnením makroekonomického a
mikroekonomického aspektu a prioritnou orientáciou
na ľudský kapitál
Kucharčíková, A.
VEGA 1/0024/08 2008 – 2010 Inteligentné techniky v modelovaní a prognózovaní
ekonomických časových radov a ich využitie
v manažérskych predikčných systémoch
Marček, D.
VEGA 1/2628/05 2005 – 2007 Využitie prvkov štatistického učenia v modelovaní
a prognózovaní ekonomických časových radov
Marček, D.
VEGA 1/0499/03 2003 – 2005 Diagnostika vstupných entít transformačného
procesu podniku
Kucharčíková, A.
VEGA 1/2588/025 Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti a
meranie výkonnosti podnikov
VEGA 1/9183/02 2002 – 2004 Špeciálne metódy ekonometrického modelovania
ekonomických a finančných procesov
Marček, D.
VEGA 1/6257/99 1999 – 2001 Navrhovanie prediktorov pre ekonomické veličiny
založené na transférnych funkciách, štatistickom
spracovaní signálov, ARCH modelov a ANN metodológie
Marček, D.

 

 

Pracovníci katedry sa tiež aktívne zapájajú do riešenia inštitucionálnych výskumných úloh podporovaných fakultou. Ich počet prevyšuje hranicu 40 úloh. Od roku 2008 viacerí pracovníci katedry riešia výskumné úlohy a zastávajú pozície riadenia projektov podporovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja. Okrem toho, zamestnanci KMME participujú tiež na riešení úloh a projektov vedených mimo pracoviska KMME:
typ grantu realizácia názov výskumného projektu zodpovedné pracovisko
APVV-14-0658  2015 – 2018 Optimalizácia mestskej a regionálnej verejnej dopravy  KMMOA
VEGA 1/0652/16  2016 – 2018 Vplyv územného umiestnenia a odvetvového zamerania
na  výkonnosť podnikateľských subjektov a ich
konkurencieschopnosť na globálnom trhu
 ???
VEGA 1/0870/16  2016 – 2018 Uplatnenie facility manažmentu v riadení dopravných podnikov  ???
VEGA 1/0916/15  2015 – 2017 Hodnotenie stavu Business Excellence vo vzťahu ku
konceptu spoločenskej zodpovednosti podnik
 ???
VEGA 1/0621/14  2014 – 2016 Marketing management v kooperatívnom prostredí – návrh
implementačného modelu strategického riadenia spolupráce
 ???
VEGA 1/0890/14  2014 – 2016 Štatistické modelovanie rozhodovacích procesov
pri motivácii ľudského potenciálu
 ???
VEGA 1/0992/11  2011 – 2013 Kooperačný management – efektívne prístupy pre
zisk konkurenčných výhod
 ???
VEGA 1/0067/11  2012 – 2013 Dynamika a obsah rozhodovacích procesov v motivovaní
ľudského potenciálu
 ???
VEGA 1/0931/11  2011 – 2012 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych
štúdií QIS projektu Solvency II
 ???
VEGA 1 / 0724/08  2008 – 2010 Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy
EK SOLVENCY II
 ???
VEGA 1/0495/08  2008 – 2010 Návrh systému nových prístupov a metód pre posudzovanie
efektívnosti exploatácie a optimálnej kombinácie výrobných
vstupov s uplatnením makroekonomického i mikroekonomického
aspektu a prioritnou orientáciou na ľudský kapitál
 ???
VEGA 1/2630/05  2005 – 2007 Aktuárske vedy v neživotnom poistení v podmienkach
slovenského poistného trhu
 ???
KEGA 035ŽU-4/2013  2013 – 2015 Riadenie operácií a logistika  KMnT FRI
ESF – IMTS 26110230079  2013 – 2015 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania –
nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity
v európskom vzdelávacom priestore
 Žilinská univerzita
ESF – ITMS 26110230090  2013 – 2015 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych
foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej
spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe
 Žilinská univerzita
ITMS 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze
európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania
 Žilinská univerzita
 Žilinská univerzita
 Žilinská univerzita
ITMS   26220120007  ??? Centrum excelentnosti informatických
vied a znalostných systémov
 ???
ITMS   26220120028  ??? Centrum excelentnosti  pre systémy
a služby inteligentnej dopravy
 ???
ITMS   26220120050  ??? Centrum excelentnosti  pre systémy
a služby inteligentnej dopravy II
 ???
ITMS   26220220021  ??? Vytvorenie nového diagnostického algoritmu
pri vybraných nádorových ochoreniach
 ???
ITMS   26220220022  ??? Centrum translačnej medicíny  ???
Aplikovaný výskum pre potreby praxe:
typ grantu realizácia názov výskumného projektu zadávateľ
??  2011 Zabezpečenie realizácie štátnych skúšok
finančných sprostredkovateľov
Slovenská banková asociácia
??  ??? Komplexná informácia o stave colnej štatistiky
v SR, úloha Analýza vedenia colnej štatistiky v SR,
Rezortná úloha SR č. 124/VÚD/2000
??  2008 – 2009 Audit ŽT. Stratégia optimalizácie Železničných
telekomunikácií pre oblasť IT
 ???