Kucharčíková, A. – Tokarčíková, E.: Základy ekonomickej teórie pre informatikov. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľské centrum ŽU, 2015, 208 s., ISBN 978-80-554-1019

Cieľom učebnice je podať a vysvetliť základný ekonomický pojmologický aparát, ktorý je východiskom pre všetky ekonomické disciplíny a zároveň vysvetliť kľúčové vzťahy a princípy fungovania ekonomických javov a procesov v spoločnosti, a to v rozsahu potrebnom pre osvojenie kľúčových ekonomických znalostí študentov študijného programu Informatika. Osobitný dôraz je kladený na vysvetlenie funkcií a vzájomného pôsobenia hospodárskych subjektov na rôznych trhoch s prihliadnutím na súčasné medzinárodné ekonomické vzťahy, prebiehajúce globalizačné procesy a budovanie informačnej a znalostnej spoločnosti.

zeti