Kucharčíková, A. – Tokarčíková, E.: Základy ekonomickej teórie. EDIS – vydavateľstvo ŽU, 1. vydanie, Žilina 2004, 274 s., ISBN 80-8070-298-5, 2. vydanie, Žilina 2006, 274 s., ISBN 80-8070-584-1

Články v dennej tlači sú presýtené pojmami ako napríklad hrubý domáci produkt, nezamestnanosť, ceny, tovary, privatizácia, reštrukturalizácia. Odborná ekonomická literatúra by mala napomáhať čitateľom zlepšiť orientáciu v spleti množstva týchto ekonomických pojmov, a preto zámerom aj tejto učebnice je prispieť k pochopeniu ich podstaty.

zet1