Kucharčíková, A. – Holková, B. – Kozubíková, Z. – Staníková, Z. – Tokarčíková, E.: Základy ekonomickej teórie – cvičebnica. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľské centrum ŽU, 2015, 123 s. ISBN 978-80-554-1036-4

Cieľom cvičebnice je poskytnúť študentom Fakulty riadenia a informatiky stručné zhrnutie poznatkov z oblasti východiskových pojmov a súvislostí ekonomickej teórie a dať im možnosť zopakovať si nadobudnuté vedomosti získané štúdiom učebnice a účasťou na prednáškach, a to pomocou navrhnutých otázok a testových úloh. Tým chceme vytvoriť priestor na zlepšenie možností študentov na dôkladnú prípravu na jednotlivé cvičenia, upevnenie získaných poznatkov a následne na úspešné vykonanie skúšky.

zetcvicebnica