Kucharčíková, A. – Tokarčíková, E.: Základy ekonomickej teórie. EDIS – vydavateľstvo ŽU, 3. aktualizované a doplnené vydanie, Žilina 2010, 236 s., ISBN 978-80-554-0179-9

Cieľom učebnice Základy ekonomickej teórie je vysvetliť čitateľom základné vzťahy a princípy fungovania, súvislosti a historický vývoj kľúčových ekonomických javov a procesov, ako sú napríklad hospodárenie, výmena, obchodovanie, peniaze, dane, spotreba a pod. Učebnica tiež podáva výklad funkcií a vzájomného pôsobenia hospodárskych subjektov na trhoch statkov, výrobných faktorov, peňazí, agregátnom trhu i vo vzťahu k zahraničiu. Osobitná pozornosť je venovaná procesu transformácie a globalizácie.

zet