Vodák, J. – Kucharčíková, A.: Stratégia rozvoja ľudského potenciálu – pri uplatňovaní moderných prístupov k vyhodnocovaniu vzdelávacích programov. MTC, Rajec 2005, ISBN 80-969346-0-0, 150 s.

Investície do technológií sú viditeľnejšie a ľahšie merateľné ako investície do ľudí, ktoré majú však vyššie potenciálne prínosy. Aby sa mohli ľudia efektívne podieľať na realizácii stratégie a zvyšovania hodnoty podniku, v ktorom pôsobia, musia sa pomocou efektívnych vzdelávacích aktivít dostať na potrebnú úroveň vo svojom osobnostnom a profesionálnom rozvoji. Toto sú niektoré z dôvodov, prečo sa treba podrobnejšie venovať rozvoju ľudského potenciálu z pohľadu vhodných prístupov a metód vyhodnocovania jeho dopadov na dosahovanie najvyšších cieľov ekonomických subjektov.

srlp