Kucharčíková, A.: Makroekonómia. EDIS – vydavateľstvo ŽU, 1. vydanie, Žilina 2009, 236 s., ISBN 978-80-8070-978-5

Cieľom učebnice je poskytnúť čitateľom základné poznatky o podstate makroekonomických problémov a navrhovaných spôsoboch ich riešenia, o cieľoch a nástrojoch hospodárskej politiky orientovaných na dosahovanie makroeko-nomickej výkonnosti i o grafických modeloch nastoľovania makroekonomickej rovnováhy, ktoré názorne ilustrujú dopady opatrení hospodárskej politiky na rôzne ekonomické kategórie. Učebnica môže byť zároveň vhodnou pomôckou pre dobré porozumenie publikovaných odborných článkov s ekonomickým obsahom.

mae