Kucharčíková, A.: Makroekonómia – pracovný zošit. EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina 2015, 63 s., ISBN 978-80-554-0975-7

Pracovný zošit je členený do jednotlivých kapitol tak, že jadro každej kapitoly tvorí stručný popis základných a východiskových pojmov a vzťahov, ktoré je potrebné si osvojiť pre úspešné zvládnutie a pochopenie danej problematiky. Na konci kapitoly sa nachádza súbor kontrolných otázok a úloh, ktoré vyplývajú priamo z textu kapitoly a ich zmyslom je preveriť obsahové zvládnutie problematiky. Otázky na premýšľanie majú povzbudiť študentov, aby si rozšírili objem vedomostí pri identifikácii konkrétnych situácií z praxe, ktorými by tému obohatili. Mnohé otázky sú postavené tak, aby študenti boli nútení premýšľať nad možnosťami riešenia predložených problémov, hľadať variantné riešenia, posudzovať ich výhody a nevýhody a vybrať jedno, podľa nich najvhodnejšie. Práve tieto otázky vytvárajú priestor na uplatnenie participatívnych metód vo výučbe predmetu makroekonómia na seminároch.

mae-pz