Kucharčíková, A.: Makroekonómia. EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina 2002, 135 s., ISBN 80-8070-028-1

Skriptá Makroekonómia sú určené pre študentov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, odboru Informačné a riadiace systémy. Pre pochopenie obsahovej náplne predkladaných skrípt sa predpokladá zvládnutie obsahu učiva predmetu Základy ekonomickej teórie a osvojenie tém výrobné faktory, trh statkov a služieb, účastníci trhu, peniaze a trh peňazí, makroekonomické agregátne ukazovatele, reálne ukazovatele, agregátny trh. Makroekonómia pracuje s mnohými obmedzeniami a je založená na určitej miere abstrakcie. Pre lepšie pochopenie popisovaných ekonomických modelov, ekonomických kategórií a vzťahov medzi nimi, sú v skriptách použité grafy.

maeskripta