Vodák, J. – Kucharčíková, A.: Efektivní vzdělávaní zaměstnanců. Grada Publishing, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1904-7, 212 s.

V publikácii sa venujeme otázkam spojeným s efektívnym vzdelávaním pracovníkov a s prístupmi k vyhodnocovaniu efektívnosti vzdelávacích programov. Ide o prístupy spojené s preukazovaním hodnoty, ktorú vzdelávanie prináša a ako tým prispieva k dosahovaniu strategických cieľov podniku.

evz