Katedra makro a mikroekonomiky zahájila svoju činnosť na fakulte riadenia a informatiky v roku 1992. Katedra makro a mikroekonomiky zabezpečuje výučbu ekonomických vedných disciplín v rozsahu umožňujúcom definovanie podmienok a požiadaviek na analýzu a projektovanie informačných systémov a ich účinnú aplikáciu a využívanie v manažmente hospodárskych subjektov.

Predmety zabezpečované katedrou sú v širšom slova zmysle orientované na ekonomickú teóriu, transformačný proces podniku, širšie okolie podniku a ďalšia skupina predmetov je zameraná na uplatňovanie matematicko-štatistického aparátu pre prognózovanie makro i mikroekonomického vývoja ekonometrickými metódami a soft computingovými metódami. V rámci vzdelávania katedra participuje v zmysle profilu absolventa v  študijných programoch Informatika, Manažment, Počítačové inžinierstvo, Informačné systémy, Informačný manažment.

V hlbšom zábere sa orientuje na financie, bankovníctvo, dane a rozpočet, modelovanie a predikciu ekonomických procesov a veličín na mikro a makro úrovni pomocou ekonometrických metód a prostriedkami umelej inteligencie. Finančné účtovníctvo, financie a manažérske účtovníctvo poskytujú ucelený pohľad do problematiky podnikového hospodárstva s prepojením na informatiku. Katedra zabezpečuje a garantuje povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety pre bakalárske študijné programy informatika, manažment a počítačové inžinierstvo a pre inžinierske študijné programy Informačné systémy a Informačný manažment. K povinným predmetom patria: Základy ekonomickej teórie, Mikroekonómia, Právo 1, Finančné účtovníctvo, Podnikové financie, Manažérske účtovníctvo, Ekonometria.

Katedra kontinuálne zvyšuje kvalitu obsahovej a procesnej stránky vzdelávania, flexibilne sa prispôsobuje požiadavkám zahraničných študentov absolvovať vybrané predmety v cudzom jazyku a svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu cieľov vytýčených vedením fakulty. Členovia katedry sledujú aktuálny vývoj v spoločnosti a ekonomike, reagujú na zmeny vyplývajúce z globalizácie a informatizácie pri koncipovaní svojich prednášok a vedení cvičení, pri výskumných projektoch a z nich vychádzajúcich publikácii. Obsah vzdelávania je aktualizovaný v súlade so spoločensko-ekonomickými trendmi a vedeckými ekonomickými poznatkami, ktoré sú transformované do vlastných študijných materiálov. Okrem tradičných metód členovia katedry uplatňujú moderné metódy: participatívne, projektové vyučovanie, počítačové simulácie. Ambíciou katedry je zvyšovanie odbornej úrovne absolventov, s cieľom uspokojiť dopyt domácich a medzinárodných špičkových technologických firiem po kreatívnej a kvalifikovanej pracovnej sile schopnej rýchlej adaptácie na potreby praxe.

Členovia Katedry makro a mikroekonomiky sa okrem pedagogickej práce zapájajú do vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. Skúsenosti a poznatky zo vzdelávacej a výskumnej činnosti katedry sú konfrontované  na medzinárodnej platforme prostredníctvom spolupráce so zahraničnými inštitúciami, účasťou na konferenciách a v kontexte spoločných projektov. Okrem toho členovia katedry využívajú svoju kvalifikáciu aj vo vedeckých a pedagogických aktivitách mimo katedry a univerzity, najmä ako členovia rôznych vedeckých a odborných komisií.

Mnohí členovia katedry sú už mimo pracovného pomeru, pre budovanie katedry však vynaložili veľa tvorivej energie, za čo im patrí úcta a vďaka. Potenciál katedry je predovšetkým vo vysokej odbornej profesionalite a spolupráci jej členov, otvorenosti pre tímovú prácu, čo vyplýva nielen z vekovej štruktúry, ale aj osobnostných predpokladov.